زنان شاغل با چه شرایطی می توانند بازنشسته شوند؟

  1. بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه
  2. بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه
  3. بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار
  4. بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور
  5. بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان
  6. داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی
  7. داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی
  8. داشتن ۵۵ سال سن با حداقل ۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه؛ در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق).
در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.