سود عملیاتی چیست؟

سود عملیاتی: هر فردی در شرکت خود کسب و کاری راه اندازی می کند و با فروش محصولات خود سودهایی را بدست می آورد که این سودها را سودعملیاتی و بدست آمده از شرکت خود می داند. اگر هزینه های عملیاتی یک شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص از درآمدهای آن شرکت کسر نماییم عددی که بدست می آید نشان گر سود خالص آن شرکت می باشد.