سود مالیاتی چیست؟

  سود مالیاتی سودی است که توسط ممیز مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. نحوه محاسبه سود مالیاتی: سود ابرازی + درآمدهای کتمان شده + هزینه های غیر قابل قبول