شرایط بررسی حساب برگشت از فروش و تخفیفات چیست؟

 در بررسی حساب برگشت از فروش و تخفيفات موارد زير مورد تامل مي باشد: ممكن است تمامی برگشت از فروش ها همراه با برگشت كالا نباشد. برگشت از فروش در دو حالت ممكن است رخ دهد: الف. كالای معيوب يا غيرمنطبق با خواسته مشتری برگشت داده شود. ب. به منظور عدم برگشت كالا به مشخصات بالا، نرخ فروش را كمتر كنيم يا تخفيف و اعتبار خاصي در نظر بگيريم كه كالا برگشت داده نشود.