شرایط دریافت کمک هزینه بارداری چیست؟

کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:
1- ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.
2- در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.
3- در تاریخ اعلام بیماری ، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.
4- در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد.
5- مدارک لازم برای‌ دریافت کمک هزینه بارداری وغرامت دستمزد ایام بارداری:
– دفترچه درمانی
–  گواهی پزشک معالج
– تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)