شرایط مرخصی استحقاقی چیست؟

مرخصی استحقاقی کارگران و کارمندان با احتساب چهار جمعه در هر ماه جمعا معادل یک ماه به ازای یکسال کارکرد است. روزهای تعطیل جزو مرخصی محسوب نمی‌شود.
 کارگران در موارد زیر حق استفاده از ٣ روز مرخصی اضافی را دارند.
 – ازدواج دائم
 – فوت فامیل درجه اول. پدر و ماد رو همسر و فرزند
 نکته: طبق ماده ۶۶ قانون کار کارگران نمی‌توانند بیش از ٩ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نمایند.