مدت اعتبار دفترچه های درمان برچه اساسی تعیین می شوند؟

  1. نوع مخاطب (اصلی و تبعی)
  2. نوع ارتباط (بیمه پردازی: اجباری، اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد – مستمری بگیر)
  3. میزان کل سوابق پرداخت حق بیمه
  4. نوع کارفرما (حقیقی و حقوقی)