مدت زمان نگهداری و رسیدگی دفاتر چقدر است؟

ماده 13 قانون تجارت: ….تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی حداقل تا 10 سال نگاه دارد.
ماده 34 قانون ارزش افزوده : ….مدارک مزبور ( دفاتر مودیان ) باید به مدت 10 سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود .
ماده 156 و 157 قانون مالیاتها :   … هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص معلوم شود مودی ، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده 157 ( 5 سال از تاریخ سررسید مالیات) این قانون قابل مطالبه خواهد بود