مشمولین ارسال فهرست معاملات چه اشخاصی هستند؟

ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معاملات را به شرح زیر معرفی نموده است :

الف) کلیه اشخاص حقوقی
 ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند
 ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
🔹 مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود .
🔹 مهلت مقرر برابر آیین نامه صادره ( موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون م.م ) ، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل می باشد .