مطالبه مالیات متمم به استناد تراکنش و گردش حساب مودی، به استناد کدام ماده از قانون مالیاتهای مستقیم می باشد؟

مطالبه مالیات متمم به استناد تراکنش و گردش حساب مودی ،که بعضا از عملکرد 1390 به بعد برای برخی از مودیان صادر و ابلاغ گردیده به استناد کدام ماده از قانون مالیاتهای مستقیم و  کدام آئین نامه میباشد؟
– پاسخ
+ در قانون قدیم قبل از اصلاحیه مورخ 94/4/31 باستناد تبصره 2 ماده97 در فراز پایینی این تبصره آمده است :
+ در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت همواره از طریق علی الراس تشخیص و به درآمد مشمول مالیات قبلی افزوده میشود.
– حال چنانچه برگ تشخیص صادر و ابلاغ شده چه به قطعیت رسیده باشد یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی فعالیت کتمان شده داشته است چه از طریق رسیدگی به تراکنشهای مالی فرد باشد چه هر گونه قراین و دلایلی اداره امور مالیاتی میتواند نسبت به آن فعالیت مودی برگ متمم صادر کند
+ پس بنابراین تراکنش های مالی مودی نیز میتواند یکی از قراین و دلایل برای تشخیص درآمد متمم باشد و در اصلاحیه قانون در تبصره ماده 97 با راه اندازی بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی مجموعه اطلاعات بدست امده از سیستم بانکی و غیره نسبت به تعیین مالیات مودی اقدام خواهد شد.