موارد ابطال شماره اقتصادی چیست؟

در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می‌گردد:
1) فوت اشخاص حقیقی
2) اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
3) انحلال اشخاص حقوقی ثبت‌شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت
4) صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی
عدم انجام تکالیف مقرر در آئین‌نامه مذکور و دستورالعمل‌های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می‌باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود