نحوه بهره مندی کارگران از حقوق ایام بیکاری و بدون شکایت از کارفرما به چه صورت است؟

کارفرمایان میتوانند بدون تحمل هزینه و  ضمن توافق با کارگر جهت بهره مندی ایشان از بیمه بیکاری طبق مراحل زیر اقدام کنند:

1- تنظیم قرارداد کار با مدت یکسال :
تاریخ خاتمه- تاریخ ترک کار طبق لیست بیمه
تاریخ شروع- یکسال قبل
2- ارائه یک نسخه از قرارداد کار به اداره کار محل.
3-تنظیم و ارائه نامه عدم نیاز با این مضمون :
مثلا” اداره کار شرق تهران
با سلام و احترام
 با توجه به اتمام قرارداد یکساله آقای/خانم … و عدم نیاز کارگاه به خدمات ایشان ، نامبرده جهت استفاده از مزایای قانونی به حضور معرفی می گردند.
4- ارائه برگ تسویه حساب حقوق و مزایا به اداره کار محل الزامیست.
توجه:
این امور حداکثر تا 30 روز پس از اتمام قرارداد باید انجام شود.