نحوه تصحیح اعلام ترک کار پرسنل در لیست بیمه به چه صورت است؟

ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:
 ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود
 اخراج بیمه شده توسط کارفرما
 از کار افتادگی یا فوت بیمه شده
 اعزام بیمه شده به خدمت سربازی
و در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.
مثال: اگر بیمه شده تا امروز (28 خرداد) در کارگاه مشغول به کار بوده و از فردا دیگر مراجعه نکند؛ تاریخ فردا(29 خرداد) تاریخ ترک کار بوده و کارکرد وی نیز 28 روز می باشد.
 اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.
 تذکر : در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست بیمه اعلام شود