نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در دو یا بیش از دو کارگاه بطور همزمان بیمه پرداز می باشند چگونه است؟

ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی:

«در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلف اند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.»

با استناد به ماده ۷۷ قانون و تبصره ذیل آن نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از دو کارگاه بطور همزمان بیمه پرداز می باشند به شرح زیر تعیین می گردد:

۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏-‌‌‌‌‌‌ابتدا دستمزد هر یک از کارگاه های مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه باهم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد.

۲‌‌‌‌‌‌‌‏-‌‌‌میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند فوق محاسبه شود.

۳-میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد ۳۰ تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود.

نحوه محاسبه مذکور ،حسب دادنامه شماره ۱۴۰ الی ۱۶۲ مورخ‌‌‌۱۳۹۴/۲/۲۸ مورد تایید هیات عمومی

 دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است.