نسبت گردش نقدی چیست؟

نسبت گردش نقدی
فرمول محاسبه:
نسبت گردش نقدی = گردش نقدی حاصل از عملیات بر بدهیهای جاری
 گردش نقدی = دریافتهای نقدی منهای پرداختهای نقدی
 تحلیل و کاربرد این نسبت:
به منظور پویا کردن نسبت جاری است. در محاسبه این نسبت، بجای دارایی جاری از گردش نقدی حاصل از عملیات (تفاوت دریافتها و پرداختهای نقدی ) استفاده گردیده است.
در صورتی که حاصل این نسبت از 0/4 بیشتر باشد، نشان دهنده این است که وضع واحد تجاری از لحاظ قدرت پرداخت بدهیهای کوتاه مدت مطلوب است.http://tlgrm.me/tarazmehvaracc