نکاتی در خصوص بستن حسابها

بستن حسابها:
 بستن حسابهای موقت
بستن حسابهای دایم
 هدف ازبستن حسابهای موقت انتقال نتایج عملیات به حساب سرمایه وصفرکردن مانده حسابهای درامدوهزینه است .
 حسابهای درامدیا فروش که مانده بستانکاردارندبه حساب خلاصه سودوزیان انتقال داده میشوند.
حسابهای خرید وهزینه ها که مانده بدهکاردارندبه خلاصه حساب سودوزیان انتقال داده میشوند.
نکته :
بعدازانتقال مانده حسابهای خریدوفروش وهزینه به حساب خلاصه سودوزیان دو حالت اتفاق میافتد:
اگرمانده حساب خلاصه سودوزیان مانده بستانکارپیدا کندنشان دهنده سوداست واگرمانده بدهکارپیدا کند نشان دهنده زیان میباشد.
 مانده بستانکارخلاصه سودوزیان که نشان دهنده سودشرکت است به حساب سرمایه بسته میشودیعنی خلاصه سودوزیان بدهکاروسرمایه بستانکارمیشود.
 برداشتهای صاحبان موسسه هزینه نیست وباید مستقیما به حساب سرمایه انتقال داده شوند.
حسابهایی که درپایان سال مالی بسته نمیشوندتحت عنوان حسابهای دایمی شناخته میشوند.
ترازازمایشی اختتامی فهرستی ازمانده حسابهای دایمی مثل :دارایی .بدهی.سرمایه است ودرصورت داشتن توازن ترازاختتامی عملیات اصلاح وبستن حسابها کامل دردفترروزنامه وکل ثبت شده است .