وظایف اجرایی و کنترلی انباردار شرکت چیست؟

1.مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا” براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده 2.صدور قبض انبار يا رسيد انبار کالای وارده به انبار پس از تحويل گرفتن كالا 3.صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا 4.صدور فرمهاي مرجوعي ، برگشت از خريد و ساير فرمهاي مشابه 5.صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم 6.ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار انبار 7.طبقه بندي ، تنظيم ، و كدگذاري كالاها 8.همكاري با حسابداري انبار 9.ارائه گزارشات کنترلی لازم به مقامات ذيربط 10.دريافت سفارش كالای مورد نياز شرکت از واحدهاي گوناگون و بررسي و تحویل آنها 11.درخواست خريد كالاها به واحد سفارشات خارجي يا تداركات داخلي ،در صورت عدم موجودي كافي 12.مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي مانند سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها 13.پيش بيني برنامه ريزي و كنترل مواد و انبار گرداني متناسب با نوع شركت و مواد و كالاها 14. ثبت و ضبط ورود و خروج کالاها در دفاتر و كاردکس انبار 15.صدور اقلام مورد نياز به واحدهاي گوناگون مطابق با درخواست هاي و سفارشات كتبي و ثبت آنها در دفاتر و كاردکس مربوطه 16.تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجودی و نظرات اصلاحي 17. برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز شرکت در حد مطلوب