وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی چیست؟

  • ارایه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرما به شعبه تامین اجتماعی محل قرارداد
  • ارسال صورت مزد یا حقوق شاغلان برابر با ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در مهلت یک ماهه و پرداخت حق بیمه برابر با ماده ۳۸ قانون فوق
  • پرداخت حق بیمه قرارداد بسته به اینکه نوع قرارداد چه نوعی است(ماده ۴۱ قانون)
  • پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمان
  • رعایت ماده ۳۸ قانون در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قراردادهای آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد
  • اخذ مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون