چرا انتقال زیان انباشته به حساب جاری شرکا مشمول مالیات می‌شود؟

زیرا بر فرض درآمد این درآمد تحقق‌یافته و واهی است. معنی واهی را متوجه نمی‌شوم. با توجه به اصل تفکیک شخصیت و نظریه‌ی سازمان حسابرسی موضوع شماره‌ی 59 و رأی شورای‌عالی مالیاتی مواردی که زیان از طریق جاری شرکا پوشش پیدا می‌کند را جزو درآمدها دانسته و مأموران مالیاتی هم مکلف هستند این مورد را اجرا کنند. واهی با توجه به اصل تفکیک شخصیت دور از ذهن است.