چه اموالی را از كارفرمايان نمی شود توقیف کرد ؟

بعضی از اموال محکومان مالی ( كارفرمايان ) در هنگام اجرای حکم قطعي وزارت كار، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی مستثنی می شود، از جمله:

مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن
وسیله نقلیه شخصی مورد نیاز، متناسب با شأن بدهکار
اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی
وسایل و ابزار کار، از جمله برای کسبه و تجار، سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.