چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟

١– دارا بودن ٦٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه( بواسطه اشتغال بکار)ظرف یکسال قبل از زایمان. ٢– بیمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد . ٣– در دوره استراحت مشغول به کار نبوده و با کارفرما قطع رابطه ننموده باشد .