چه فعالیت هایی از پرداخت مالیات معاف هستند؟

درآمد حاصل ازکلیه فعالیت های : 1- کشاورزی 2- دامپروری 3- دامداری 4- پرورش ماهی 5- زنبورعسل 6- پرورش طیور 7- صیادی وماهیگیری 8- نوغان داری 9- احیای مراتع وجنگلها 10- باغات .اشجارازهرقبیل .نخیلات ازپرداخت مالیات معاف میباشد.