چه مدارکی برای جلسه رسیدگی مورد نیاز است؟

مدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد:
۱- تراز آزمایشی ( حداقل  چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
۲- تراز آزمایشی ( حداقل  چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی .
۳- گردش حساب درآمدهای عملیاتی ( خدمات و فروش ) به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
۴- گردش حساب درآمدهای  غیر عملیاتی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
۵- گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی.
۶-تصویر اولین و آخرین صورتحساب ( فاکتور) فروش به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ( شرکت های بازرگانی و تولیدی )
۷-  تصویر صورت وضعیت های ارسالی ( شرکت های پیمانکاری ).
۸- تصویر صورتحساب ( فاکتور) های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت (یک نمونه ).
۹- تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی
۱۰- تصویر اسناد فروش داراییها و جدول فروش داراییهای ثابت متشکل از بهای تمام شده دارایی فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری.
 ۱۱- گردش حساب سود وزیان انباشته .
 ۱۲- گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته .
۱۳- گردش موجودی  مواد و کالا .
۱۴- محاسبات قیمت تمام شده در خصوص  کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده .
 ۱۵- تصویر اظهار نامه عملکرد سال مورد رسیدگی .
۱۶- تصویر گزارش حسابرسی مالی .
۱۷- تصویرر برگ تشخیص عملکرد سال مورد رسیدگی .
 ۱۸- تصویر صورت حسابهای بانکی بهمراه صورت مغایرت  آنها برای سال مورد رسیدگی .
۱۹- تکمیل فرم های مربوطه.