چه مدارکی مورد نیاز جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده می باشد؟

1- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . 2- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی . 3- گردش حساب درآمدهای عملیاتی ( خدمات و فروش ) به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . 4- گردش حساب درآمدهای غیر عملیاتی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . 5- گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . 6- تصویر اولین و آخرین صورتحساب ( فاکتور) فروش به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ( شرکت های بازرگانی و تولیدی ) 7- تصویر صورت وضعیت های ارسالی ( شرکت های پیمانکاری ). 8- تصویر صورتحساب ( فاکتور) های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت (یک نمونه ). 9- تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی 10- تصویر اسناد فروش داراییها و جدول فروش داراییهای ثابت متشکل از بهای تمام شده دارایی فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری. 11- گردش حساب سود وزیان انباشته . 12- گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته . 13- گردش موجودی مواد و کالا . 14- محاسبات قیمت تمام شده در خصوص کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده . 15- تصویر اظهار نامه عملکرد سال مورد رسیدگی . 16- تصویر گزارش حسابرسی مالی . 17- تصویرر برگ تشخیص عملکرد سال مورد رسیدگی . 18- تصویر صورت حسابهای بانکی بهمراه صورت مغایرت آنها برای سال مورد رسیدگی 19- تکمیل فرم های مربوطه مالیاتی