چه مواردی موجب رد دفاتر قانونی می شوند؟

_  در صورتی که دفاتر ارایه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

_ عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
_ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.
_ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.
_ تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
_ جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفترمشاغل بمنظورسوء استفاده.
_ بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
_ تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل …
_ عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 آیین نامه تحریر دفاتر.
_ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 آیین نامه تحریر دفاتر اقدام نشده باشد.
_ در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.
_ عدم ارایه آیین نامه ها و یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده.
_ عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس).
_ استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آیین نامه).
_ عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجوددرسیستمهای الکترونیکی درمورد اشخاصی که ازسیستمهای مذکور استفاده می نمایند.
_ ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز