کالای امانی چیست؟

  •  عده ای از تجار و شرکت ها برای بدست آوردن بازارهای جدید غیر از بازارهای فروش هادی، مقداری از کالای موسسه خود را به شهرستان ها یا کشورهای دیگر ارسال می نمایند تا توسط افراد و موسساتی که طرف معامله و مورد قبول آنها هستند، فروخته شود.
  •  این گونه کالاها را کالای امانی و یا مرسله امانی می نامند.
  •  شخص یا شرکتی که کالای امانی را برای فروش به طور امانی برای طرف خود می فرستد، فرستنده کالای امانی یا آمر گویند.
  •  شخص یا موسسه ای که کالای امانی را برای فروش دریافت می دارد، گیرنده کالای امانی یا حق العمل کار می نامند.
  •  البته حق العمل کاران برای این کار مبلغی به عنوان کمیسیون یا حق العمل از صاحب و فرستنده کالا دریافت می دارند.
  •  قانون تجارت ایران در مورد حق العمل کار چنین می گوید:
 حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت می دارد (ماده 357) به طوری که ملاحظه می شود، حق العمل کار کالای امانی را به منظور فروش از آمر به طور امانی دریافت کرده و به حساب وی به فروش می رساند.