سر رسید تکالیف قانونی

 

ارسال معاملات فصلی زمستان 1401
1402/01/31
ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1401
1402/01/15
ارسال لیست مالیات حقوق اسفند 1401
1402/01/31
ارسال لیست بیمه اسفند 1401
1402/01/31
ارسال لیست بیمه خرداد 1402
1402/04/31
ارسال لیست بیمه اردیبهشت 1402
1402/03/31
ارسال لیست بیمه فروردین 1402
1402/02/31
ارسال لیست مالیات حقوق خرداد 1402
1402/04/31
ارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت 1402
1402/03/31
ارسال لیست مالیات حقوق فروردین 1402
1402/02/31
ارسال اظهارنامه املاک 1401
1402/04/31
ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی 1401
1402/04/31
ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی 1401
1402/03/31
ارسال لیست بیمه شهریور 1402
1402/07/30
ارسال لیست بیمه مرداد 1402
1402/06/31
ارسال لیست بیمه تیر 1402
1402/05/31
ارسال لیست مالیات حقوق شهریور 1402
1402/07/30
ارسال لیست مالیات حقوق مرداد 1402
1402/06/31
ارسال لیست مالیات حقوق تیر 1402
1402/05/31
ارسال معاملات فصلی تابستان 1402
1402/08/15
ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تابستان 1402
1402/07/15
ارسال صورت‌های مالی حسابرسی شده 1401
1402/07/30
ارسال لیست بیمه شهریور 1402
1402/10/30
ارسال لیست بیمه آبان 1402
1402/09/30
ارسال لیست بیمه مهر 1402
1402/08/30
ارسال لیست مالیات حقوق شهریور 1402
1402/10/30
ارسال لیست مالیات حقوق آبان 1402
1402/09/30
ارسال لیست مالیات حقوق مهر 1402
1402/08/30
ارسال معاملات فصلی پاییز 1402
1402/11/15
ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پاییز 1402
1402/10/15
ارسال لیست بیمه بهمن 1402
1402/12/29
ارسال لیست بیمه دی 1402
1402/11/30
ارسال لیست مالیات حقوق بهمن 1402
1402/12/29
ارسال لیست مالیات حقوق دی 1402
1402/11/30