ماده قانونیمواعد پرداخت مالیات های تکلیفی و مالیات
ماده 39تسلیم اظهارنامه در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس نذر از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی ظرف سه ماه
پرداخت مالیات حداکثر سه ماه از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه
تبصره 9 ماده 53وزارتخانه‌ها و ... مکلفند مالیات موضوع فصل درآمد املاک از مال الاجاره کسر و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.تا پایان ماه بعد
ماده 86پرداخت کننده حقوق در هر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را محاسبه و کسر و به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نماید.تا پایان ماه بعد
تبصره ذیل ماده 86پرداخت از طرف غیر پرداخت کننده حقوق به نرخ مقرر در ماده 85 بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84تا پایان ماه بعد با صورت حاوی مشخصات دریافت کنندگان
ماده 88دریافت کننده حقوق از اشخاص مقیم خارج بایستی مالیات آن را محاسبه و به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت نمایندتا پایان ماه بعد
ماده 102در مضاربه عامل مکلف است در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 کسر و پرداخت و رسید را به اداره امور مالیاتی صاحب سرمایه بدهد (بجز زمانی که صاحب سرمایه بانک باشد)در موقع تسلیم اظهارنامه عامل
ماده 103وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند 5% حق الوکاله روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.در موقع ارائه به هیات‌های حل اختلاف
تبصره 2 ماده 103وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته مکلفند در هر پرداخت حق الوکاله 5% آن را کسر و به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.تا پایان ماه بعد
تبصره 5 ماده 109 در مورد بیمه‌ها موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی 2% آن را به عنوان مالیات کسر و وجوه کسر شده را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند.تا پایان ماه بعد
ماده 107بایت تهیه طرح‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقرات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن‌ها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ 10% تا 40% مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یکسال مالیاتی عاید آن‌ها می‌شود.تا پایان ماه بعد
ماده 113مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بایت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن‌ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از 5% از وجوهی که از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مذبور در ایران یا در مقصد یا در بین را دریافتی شود.بیستم هر ماه برای ماه قبل
تبصره 1 ماده 143از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوع به میزان 4% ارزش اسمی آن‌ها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.بدون مهلت پرداخت صرفا در هنگام انتقال
تبصره 2 ماده 143در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنندتا پایان ماه بعد
ماده 143 مکررهر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها و یا بازارهای خارجی از بورس دارای مجوز مالیات مقطوعی به میزان 5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول می‌شود.ده روز از تاریخ انتقال