خدمات حسابرسی

 

از خدمات حسابرسی میتوان تهیه صورتحساب مالیاتی را نام برد

 

حسابرسی امری مهم در حوزه مالی محسوب می‌شود. تمامی شرکت‌ها، موسسه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و کارخانه‌ها برای انجام امور مالی به حسابرسی اسناد و مدارک مالی خود می‌پردازند. در واقع حسابرسی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به منظور بررسی دقیق صحت و قطعیت اسناد و گزارش‌های مالی شرکت یا سازمان انجام می‌شود. هدف اصلی، تضمین این است که گزارش‌های مالی، به طور صحیحی، بر اساس قوانین و مقررات حسابداری تهیه و از نظر مالی و قانونی قابل قبول باشند. حسابرسی، در برخی موارد ممکن است در مجموعه صورت گیرد که توسط حسابرس داخلی انجام می‌شود. در برخی موارد نیز ممکن است مدیریت مجموعه تصمیم گیرد که از موسسه یا شرکت حسابرسی برای انجام این خدمات بهره‌مند شود.در مواقعی که شرکت‌ها به گزارش‌های حسابرسی مورد تایید نیاز دارند و نمی‌توانند این تاییدیه را از حسابرس داخلی خود بگیرند باید از موسسه‌های حسابرسی تاییدیه‌های مهر و امضا شده را دریافت کنند.

موسسه حسابرسی و حسابداری حسابداران تراز محور آماده است تا با ارائه خدمات حسابرسی طبق قوانین مصوب شده در امور مالی، در تهیه گزارش‌های مالی به کارفرمایان و پرسنل مالی کمک شایانی کند.

خدمات حسابرسی موسسه شامل موارد زیر است:

  • بررسی صحت اظهارنامه‌های مالی
  • تهیه گزارش‌های مالی و ارائه آن به مدیران و صاحبان سهام
  • طراحی و ارزیابی سیستم حسابداری
  • مشاوره در زمینه حسابرسی داخلی
  • آماده کردن شرکت برای حسابرسی خارجی

مزایای بهره مندی از خدمات حسابرسی موسسه حسابداران تراز محور:

  • حذف اشتباهات مالی و جرایم مالیاتی
  • جلوگیری از پرداخت مالیات مازاد
  • شفاف سازی حساب‌ها
  • پایان استرس و آسودگی خاطر و به حداقل رساندن ریسک مالیاتی