ماده قانونیجرایم مالیاتی
ماده 51در صورت تخلف از مقررات حق تمبر2 برابر حق تمبر
ماده 169عدم صورت حساب، عدم درج شماره اقتصادی، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای خودمسئولیت تضامنی+ 2% مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط این ماده گرفته باشد
تبصره 3 ماده 177عدم رعایت موارد مذکور در ماده 177جریمه معادل 10% مالیاتی قطعی و محرومیت از کلیه معافیت ‌ها و تسهیلات مالیاتی تا تاریخ شناسایی خواهد بود
ماده 190پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر2.5% مالیات به ازای هر ماه
تبصره ماده 192عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی، مشاغل و سایر مودیان30% مالیات و 10، مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش
ماده 193عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر نسبت به مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند.هر یک از موارد 20% مالیات متعلقه
تبصره ماده 193عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیتعدم استفاده از معافیت در سال مربوطه
ماده 194اختلاف بیش از 15% درآمد ابرازی یا قطعی شده در اجرای مقررات ماده 158لغو بخشودگی تا سه سال + دریافت جرایم متعلقه
ماده 195جریمه تخلف آخرین مدیران قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 1142% سرمایه پرداخت شده
ماده 195جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع آخرین مدیران ماده 1141% سرمایه پرداخت شده
ماده 196جریمه مدیران تصفیه در صورت تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تامین20% مالیات متلعق
ماده 197جریمه عدم تسلیم حقوق ظرف مهلت مقرر (ماده 86)2% حقوق پرداختی
ماده 197 جریمه عدم تسلیم قرارداد پیمانکاری ظرف مهلت مقرر1% کل مبلغ قرارداد
ماده 199عدم کسر و ایصال مالیات‌های تکلیفی در ظرف مهلت مقرر (نظیر ماده 86، تبصره 9 ماده 53، تبصره 2 ماده 103، ماده 107، ماده 109)10% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و 2.5 درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر
ماده 200جریمه عدم انجام تکالیف دفاتر اسناد رسمی علاوه بر مسئولیت تضامنی آن20% مالیات متعلقه
ماده 211عدم پرداخت یا تقسیط بدهی پس از ابلاغ برگ اجرایی10% جمع بدهی مالیاتی + جرایم متعلقه
ماده 272عدم ارسال گزارش حسابرسی مالی در موعد مقرر20% مالیات متعلق