ماده قانونیمواعد تسلیم اظهارنامه
ماده 26تسلیم اظهارنامه ارث ظرف یکسال از تاریخ فوت
ماده 39تسلیم اظهارنامه در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس نذر از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی ظرف سه ماه
ماده 80تسلیم اظهارنامه مودیان فصل مالیات بر درآمد املاک و شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی بجز درآمد اجازه مستغلات ندارد تا آخر تیر ماه سال بعد
ماده 80تسلیم اظهارنامه مودیان فصل املاک، در مورد حق واگذاری محل ظرف 30 روز پس از انجام معامله
ماده 80تسلیم اظهارنامه مودیان ماده 74 موضوع املاک که بدون اسناد رسمی با عنوان دستارمی یا ... ظرف مدت 30 روز پس از انجام معامله (بدون سند محضری)
ماده 88تسلیم اظهارنامه توسط دریافت کننده حقوق از اشخاص مقیم خارج تا پایان تیر ماه سال بعد
ماده 100 تسلیم اظهارنامه مودیان ماده 95 تا آخر خرداد ماه سال بعد
ماده 110 تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی
ماده 114تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که تصمیم به انحلال گرفته اند
ماده 116تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند توسط مدیر تصفیه ظرف 6 ماه از تاریخ برای انحلال برای آخرین دوره عملیات شخص حقوقی
ماده 126تسلیم اظهارنامه درآمد اتفاقی تا آخر اردیبهشت سال بعد در خصوص منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض
ماده 126تسلیم اظهارنامه درآمد اتفاقی تا پایان ماه بعد از تحصیل درآمد یا تعلق منافع (سایر موارد)
تبصره ماده 226تسلیم اظهارنامه اصلاحی ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه