تدوین‌کنندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به منظور جلوگیری از مخالفت‌ها، ناگزیر به اعطای معافیت‌های گسترده شده‌اند و این موضوع قطعاً کارآمدی این پایه مالیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.