فیلم ۴ دقیقه‌ای از مذاکرات بررسی پیشنهاد حذف مالیات از خانه‌های لوکس را ببینید.