اتفاق نامبارکی رخ داده است. تهدید خبرنگار در نشست خبری بابت طرح یک سئوال. فارغ از اینکه سئوال چه بوده و خبرنگار چه کسی است باید گفت حق با خبرنگاری است که مطالبه دارد.